מילון מונחים

מילים, שמות ומושגים מתארים ערכים, הבנות ויכולות טכנולוגיות של התרבות אותה שימשו. חלקן הועתקו כלשונם לתרבויות אחרות. לדוגמא, בישראל הרבה ממושגי הבנייה באבן הם בערבית, ורבים ממושגי הבנייה בבטון הם בגרמנית